Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'collapsArch' does not have a method 'enqueue_scripts' in /home/cp671223/public_html/zgenchurch.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

rope-1469244_960_636_sfw

สุดท้ายนี้ บางคนจะเข้าสู่ระดับ มิติที่สาม คือ ของประทานของพระเยซูคริสต์ ที่จะแต่งตั้งบางคนให้เป็นหนึ่งในห้า ตาม เอเฟซัส 4:11 ในคริสตจักร คือ อัครฑูต ผู้เผยวจนะ ผู้ประกาศ ศิษยาภิบาล และครู-อาจารย์ กุญแจของประทานระดับนี้ ท่านต้อง อดทน ฝึกฝน และความรักสำคัญมาก ขอพระเจ้าที่จะให้ท่านรักคน ไม่ใช่รักของประทาน แล้วพระเจ้า จะใช้ท่านมากมาย ครับ ของประทานระดับพันธกรทั้งห้า จะมีบางคนเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคน เป็นตามน้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์ที่จะแต่งตั้ง จะสรุปได้ว่า ทุกคนก้าวสู่ระดับมิติที่หนึ่ง และมิติที่สองได้ ส่วนมิติที่สาม จะทรงเลือกบางคนเท่านั้น และการรับรอง ก็คือ ผลงาน การยอมรับ จากคนทั้งคริสตจักรและผู้นำ ต้องใช้เวลาพิสูจน์อันยาวนานเป็นสิบๆ ปี กว่าจะก้าวมาสู่การทรงเลือกและเป็นที่ยอมรับในการเป็นหนึ่งในพันธกรทั้งห้า งานของพันธกรทั้งห้า คือ เตรียมธรรมมิกชนให้รับใช้ ก็คือ สามารถ สอน สร้าง ได้ และเสริมสร้างพระกายคือ การเดินทางไปเสริมสร้าง สอนอบรม ตามคริสตจักรต่างๆ เพราะในหนึ่งคริสตจักรอาจจะไม่สามารถมีครบทั้งห้าได้ ดังนั้น ทั้งห้าของประทาน จะเดินทางไปช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า ของประทานทั้งห้า มีความโดดเด่น และเชี่ยวชาญ และสิทธิอำนาจต่างกัน และคริสตจักรทุกที่ ต่างต้องการทั้งหมดทั้งห้า ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่จะเป็นหนึ่งในห้า เขาจะเตรียมสมาชิกให้รับใช้ได้ และเขาจะเดินทาง ทำงานประสานกับคริสตจักรต่างๆ ร่วมกัน กับของประทานอื่นๆ การที่ใครคนหนึ่ง จะบอกว่า ตนเองมีของประทาน เป็นตำแหน่งหนึ่งในห้านั้น มีอยู่สามปัจจัยครับ ปัจจัยแรก คือ ผู้นำ คริสตจักร สมาชิก ยอมรับในตำแหน่งของท่าน ปัจจัยที่สอง คือ ผลงาน เช่น ท่านบอกว่า พระเจ้าทรงแต่งตั้งท่านเป็นผู้เผยวจนะ แต่ท่านไม่เคยสร้างผู้เผยฯ และไม่เคยเผยฯ ไม่ถูกพิสูจน์เลย ไม่เคยเสริมสร้างคริสตจักรอื่นๆ เลย ปัจจัยที่สาม สังคม คริสตชน หรือ ผู้นำในคริสตจักรและนอกคริสตจักรเห็นพ้องด้วยกัน นั้นก็คือ ท่านต้องใช้เวลานานหลายปีครับ ขอให้อดทน อย่าท้อแท้ นะครับ กุญแจของการเคลื่อนของประทาน มิติที่สามคือ ร่วมกันกับพันธกรทั้งห้า อยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อคริสตจักรของตัวเอง ท่านต้องเสียสละมาก เพราะท่านต้องจ่ายราคามากกว่า ระดับมิติที่หนึ่งและมิติที่สอง ขอพระเจ้าอวยพรครับ เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุล Cr: rmcbkk.com

Share