พี่น้องคจ.ต้นกล้า ได้ทำภาพพันธกรทั้ง5 ให้พี่น้องได้เข้าใจอย่างง่ายครับ

รับการสร้างทั้งห้าด้านอย่างสมดุล เพื่อเป็นพรและสร้างคนอื่นต่อไป … จากคำเทศนา อ.ศุภฤกษ์ สีบุญเรือง

zgen-11aug16

Share