พลาดไม่ได้!!!
วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2019 นี้

พบกับ Ps. Ian Cowie
ผู้เผยพระวจนะและนักเทศนาฟื้นฟู

เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ คริสตจักรพันธกรทั้ง 5 บางพระ