🤩🥳 สบาโต วันอาทติย์ ที่ 18 สิงหาคม 2019

💒 พี่น้องสามารถเข้าร่วมนมัสการพระเจ้า
ได้ตามสถานนมัสการตามพื้นที่ใกล้เคียง
ของคริสตจักรพันธกรทั้ง 5
สามารถติดต่อได้ตามโปสเตอร์ข่าวสารนี้

ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังเรี่ยวแรง
ให้กับพี่น้องทุกท่าน

#GodBlessYou #JesusLoveYou

ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ที่ประทับของพระองค์เป็นที่รักจริงๆ
วิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนาเออ อาลัยหา บริเวณพระนิเวศของพระเจ้า ใจกายของข้าพระองค์ ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน ถวายพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ – สดุดี 84 : 1-2