เชิญชวนพี่น้องร่วมสัมมนา
#การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2019

พบกับอัครทูตจากต่างประเทศ
Apostle Edgar Holder และ Pastor Irma Holder
จาก Living Stone Ministries, Netherlands

ท่านบุกเบิกจากคนเล็กน้อยในยุโรปจนคริสตจักรท่านมีคริสตจักรลูกอีกมากมาย และคริสตจักรแม่เองมีคนร่วมนมัสการ 3000 กว่าคน ทุกสัปดาห์ ท่านได้สร้างคริสตจักรในยุโรปที่ใหญ่มากๆ คริสตจักรท่านมีชีวิตที่ตื่นเต้นและเคลื่อนไหวด้วยพระวิญญาณหัวใจพระบิดาและเคลื่อนด้วยพันธกรทั้ง5

#มาสัมผัสหัวใจพระบิดาในสัมมนาครั้งนี้

ค่าลงทะเบียน เพียงท่านละ 200 บาทเท่านั้น

#Godblessyou
#ขอพระเจ้าอวยพระพร