พันธกรทั้งห้า : ก้าวที่สาม ใครจะก้าวสู่ระดับพันธกรทั้งห้า

พันธกรทั้งห้า : ก้าวที่สาม ใครจะก้าวสู่ระดับพันธกรทั้งห้า

สุดท้ายนี้ บางคนจะเข้าสู่ระดับ มิติที่สาม คือ ของประทานของพระเยซูคริสต์ ที่จะแต่งตั้งบางคนให้เป็นหนึ่งในห้า ตาม เอเฟซัส 4:11 ในคริสตจักร คือ อัครฑูต ผู้เผยวจนะ ผู้ประกาศ ศิษยาภิบาล และครู-อาจารย์ กุญแจของประทานระดับนี้ ท่านต้อง อดทน ฝึกฝน และความรักสำคัญมาก...