ค่านิยมคริสตจักรพันธกรทั้ง 5

1.คริสตจักรที่สร้างสาวก เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้รับใช้ด้วยพันธกรทั้งห้าใน (อฟ 4)

2.คริสตจักรที่สอนความจริงตามพระวจนะทุกข้อทุกตอนและเคลื่อนตามการทรงนำของพระวิญญาณ

3.คริสตจักรที่อภิบาลพระกายในคริสตจักรท้องถิ่นให้เข้าใจอัตลักษณ์ของตนเองตามพระวจนะ  ตามของประทานและตามเป้าประสงค์ของพระเจ้าที่มีสำหรับเขา

4.คริสตจักรที่ออกพันธกิจประกาศขยายแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาแผ่นดินโลกนี้ให้หาย

5.คริสตจักรที่ยืนเคียงข้างและเป็นหนึ่งเดียว ONE NEW MAN

6.คริสตจักรที่เน้นความสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการฟังเสียงการเผยพระวจนะ

7.คริสตจักรที่ออกไปตั้งคริสตจักรวางรากฐานโดยอัครฑูตและผู้เผยพระวจนะและเชื่อมของประทานกับพี่น้องคริสตจักรในพระกายทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้

เอเฟซัส 4 : 11-13

11 ของประ‌ทานของพระ‍องค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัคร‌ทูต บางคนเป็นผู้เผยพระ‍วจนะ บาง‍คนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประ‌เสริฐ บาง‍คนเป็นศิษ‌ยา‌ภิบาลและอา‌จารย์

12 เพื่อเตรียมธรร‌มิก‌ชนให้เป็นคนที่จะรับ‍ใช้ เพื่อเสริม‍สร้างพระ‍กายของพระ‍คริสต์ให้จำ‌เริญขึ้น

13 จน‍กว่าเราทุก‍คนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระ‍บุตรของพระ‍เจ้า จน‍กว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็ม‍ที่ คือเต็มถึงขนาดความไพ‌บูลย์ของพระ‍คริสต์