Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'collapsArch' does not have a method 'enqueue_scripts' in /home/cp671223/public_html/zgenchurch.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
พันธกรทั้งห้า : แล้วเราจะก้าวไปสู่ การรับใช้ตามของประทาน และ สู่ระดับพันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

พันธกรทั้งห้า : แล้วเราจะก้าวไปสู่ การรับใช้ตามของประทาน และ สู่ระดับพันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

ก้าวที่หนึ่ง ท่านต้องฝึกฝนและ ค้นหา รู้ภาระใจการทรงเรียก และ ถูกสร้างให้เจริญเติบโต ให้ท่านรับใช้หลายๆ อย่าง จนค้นพบภาระใจของตัวเอง แม้ท่านอาจต้องถูกผู้นำสลับปรับเปลี่ยนการรับใช้ หรือเมื่อท่านรับใช้ไป มันไม่เกิดผล ท่านจะปล้ำสู้ แล้วต้องเปลี่ยนเมื่อเวลามาถึง...